Lípa

Lípa repub­li­ky v Tep­lé u Mari­án­ských Láz­ní

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa ros­te ve měs­tě Tep­lá v malém par­čí­ku mezi býva­lým hote­lem Flóra, požár­ní zbroj­ni­cí a restau­ra­cí Kužel­ka. Ohra­ni­če­ný uli­cí Tou­žim­ská a Škol­ní. Byla zasa­ze­na slav­nost­ně u pří­le­ži­tos­ti oslav osvo­bo­ze­ní v květ­nu 1972. Jak dodá­vá obje­vi­tel­ka stro­mů: “Nepa­ma­tu­ji se, přes­ně, na kte­rý den toto datum vychá­zí ale bylo to v sobo­tu a my jsme u této pří­le­ži­tos­ti stá­li jako čest­ná stráž v pio­nýr­ském kro­ji. Pro měs­to to byla veli­ká slav­nost­ní udá­lost při kte­ré se sešli před­sta­vi­te­lé měs­ta, zájmo­vých orga­ni­za­cí, kte­rých bylo v té době mno­ho a samo­zřej­mě i obča­né. Strom byl v té době vyso­ký asi tak dva met­ry, v našich očích byl vět­ší než my sami.”
foto: mapy.cz

Rok výsad­by

1972

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style