Lípa

Lípa repub­li­ky v Rož­mi­tá­le pod Třemší­nem

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa, národ­ní strom, kte­rý je pro svou vůni, půvab­nou koru­nu i vlíd­ný stín sym­bo­lem ochra­ny, pomo­ci a lás­ky, byla zasa­ze­na v Rož­mi­tá­le pod Třemší­nem ve spor­tov­ně-rekre­ač­ním are­á­lu 15. září 2018 u pří­le­ži­tos­ti tře­tí Mys­li­vec­ko-rybář­ské slav­nos­ti. Sta­lo se tak při pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí zalo­že­ní repub­li­ky, kte­ré si v roce 2018 Čes­ká repub­li­ka při­po­mně­la. Lípu zde zasa­di­li Ing. Josef Von­drá­šek, sta­ros­ta měs­ta Rož­mi­tá­lu pod Třemší­nem, JUDr. Josef Kai­ser, pro­ku­ris­ta fir­my Kai­ser s. r. o., správ­ce měst­ských lesů, Jiři­na Fia­lo­vá, člen­ka zastu­pi­tel­stva Stře­do­čes­ké­ho kra­je, Milan Pojer, před­se­da míst­ní orga­ni­za­ce Čes­ké­ho rybář­ské­ho sva­zu Rož­mi­tál pod Třemší­nem, Miroslav Hořej­ší, hos­po­dář Mys­li­vec­ké­ho spol­ku Rož­mi­tál p. Tř. a Ser­gej Kuzmič Stu­par, obchod­ní zástup­ce Rus­ké fede­ra­ce v ČR.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style