Lípa

Lípa repub­li­ky v Pře­ro­vě

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Ve Střed­ní ško­le, Základ­ní ško­le a Mateř­ské ško­le Pře­rov, Malá Dláž­ka 4, se dne 26. 10. 2018 kona­la slav­nost­ní udá­lost.
Žáci a uči­te­lé osla­vi­li 100. let naší repub­li­ky vysa­ze­ním národ­ní­ho stro­mu, lípy srd­či­té.
Celá akce se usku­teč­ni­la za pří­tom­nos­ti pozva­ných hos­tů, kte­rý­mi byli pra­cov­ní­ci Měst­ské­ho úřa­du v Pře­ro­vě a ORNIS Pře­rov. Pat­ron­kou lípy se sta­la býva­lá peda­gož­ka, pamět­ni­ce, paní Ire­na Hota­ří­ko­vá.
Žáci vysa­di­li lípu v blíz­kos­ti škol­ní­ho hřiš­tě. Slav­nost­ní akt obo­ha­ti­li o krát­ké lite­rár­ní a hudeb­ní vystou­pe­ní. Všem pří­tom­ným hos­tům žáci nabíd­li slad­ké občer­stve­ní, kte­ré pod vede­ním uči­te­lů při­pra­vi­li ve škol­ní cvič­né kuchy­ni.
Aby lípa nes­la odkaz dal­ším gene­ra­cím, byla k jejím koře­nům ulo­že­na schrán­ka, do kte­ré žáci ško­ly vlo­ži­li své vzka­zy. Na závěr byla v blíz­kos­ti vysa­ze­né lípy umís­tě­na pamět­ní deska, kte­rá bude ten­to význam­ný počin při­po­mí­nat.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

20 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style