Lípa

Lípa repub­li­ky v Poho­ře­li­cích

5.00 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Žáci tří­dy IV. B ZS Zlín Male­no­vi­ce, tří­da Svo­bo­dy 868 pra­cu­jí v letoš­ním škol­ním roce na pro­jek­tu “Po Šternber­ské stez­ce”. Pro­jekt při­po­mí­ná spo­leč­nou his­to­rii Male­no­vic (dnes část Zlí­na) a obce Poho­ře­li­ce. Posled­ní­mi maji­te­li byli Šternber­ko­vé. Ti si za své síd­lo zvo­li­li obec Poho­ře­li­ce na Zlín­sku. Tam­ní zámek je obklo­pen par­kem. Stro­my odchá­zí stá­řím a býva­jí pod­sa­zo­vá­ny. Žáci tří­dy IV. se roz­hod­li vysa­dit před zám­kem “lípu repub­li­ky”. Saze­ni­ci obdr­že­li od envi­ron­men­tál­ní orga­ni­za­ce ORNIS Pře­rov na Den stro­mů. Obec Poho­ře­li­ce nám dala svo­le­ní a její pra­cov­ní­ci nám dnes, tj. 22. 10. 2018 pomoh­li strom nasa­dit. Strom najde­te na lou­ce před míst­ním zám­kem, kte­rý je pro­po­jen s kos­te­lem Sv. Jana Nepo­muc­ké­ho.  Žáci si při prá­ci na pro­jek­tu při­po­mí­na­jí nejen his­to­rii, ale věnu­jí se také pří­ro­dě. Dou­fá­me, že naše “lípa” se ujme a bude okra­sou míst­ní­ho par­ku. Všem návštěv­ní­kům bude při­po­mí­nat sté výro­čí vzni­ku repub­li­ky.

Rok výsad­by

2018

 • Hana Lep­ko­vá

  Reply
  Rating: 5 / 5

  Kla­dy­Zá­po­ry

 • Hana Lep­ko­vá

  Reply
  Rating: 5 / 5

  Kla­dy­Zá­po­ry

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style