Lípa

Lípa repub­li­ky v Pís­ku

0 / 5

Rok 2018 je ve zna­me­ní celo­ná­rod­ních oslav 100 let od vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ska. O víken­du 13.–14. říj­na si Písek při­po­mněl his­to­ric­ké udá­los­ti spo­je­né se zdej­ším před­čas­ným vyhlá­še­ním samo­stat­nos­ti naší země 14. říj­na 2018. Zazna­me­ná­ny jsou v měst­ské kro­ni­ce tak­to: „…nave­čer toho dne se dones­la se do naší obce zprá­va, že Rakous­ko bylo pora­že­no a byla vyhlá­še­na samo­stat­nost. Radost Písec­kých byla obrov­ská a neby­lo divu, že svým nad­še­ním naka­zi­li i jiná měs­ta a obce v oko­lí. Na to, že něco není v pořád­ku, při­šli v Pís­ku až poz­dě odpo­led­ne. Původ­ně se totiž Ústřed­ní soci­a­lis­tic­ká rada v Pra­ze roz­hod­la vyhlá­sit na 14. říj­na gene­rál­ní stáv­ku a na kon­ci stáv­ky měli řeč­ní­ci spon­tán­ně vyhlá­sit repub­li­ku. Plá­no­va­ná akce se ale vyzra­di­la, a pro­to bylo roz­hod­nu­tí o vyhlá­še­ní repub­li­ky odvo­lá­no. Tuto změ­nu plá­nu se však nedo­zvě­děl redak­tor Fran­ti­šek Hanzlí­ček, kte­rý byl pově­řen vede­ním stáv­ky v Pís­ku, a tak Píseč­tí osla­vo­va­li a už nave­čer v hor­ní čás­ti Palac­ké­ho sadů naši před­ko­vé za dohle­du měst­ské­ho zahrad­ní­ka vysa­di­li tři lípy svo­bo­dy jako sym­bo­ly slo­van­ských náro­dů Čechů, Polá­ků a Jiho­slo­va­nů. Původ­ní lípy však uschly.“

Při letoš­ních osla­vách „OSMNÁCTÝ V PÍSKU aneb Jak jsme vyhla­šo­va­li repub­li­ku“ byla   v 17 hodin v hor­ní čás­ti Palac­ké­ho sadů (par­ce­la č. 1 v k.ú. Písek, kru­ho­vá trav­na­tá plo­cha na jiho­vý­chod­ním kon­ci par­ku při ústí Neru­do­vy uli­ce) vysa­ze­na na památ­ku Lípa repub­li­ky. Jed­ná se o lípu vel­ko­lis­tou (Tilia pla­ty­phy­la) o obvo­du kme­ne 20–25cm a s nasa­ze­ním koru­ny ve 220 cm. Sta­rost­ka měs­ta Eva Van­žu­ro­vá při­po­mně­la, že lípa vždy v his­to­rii pat­ři­la k oblí­be­ným stro­mům. Pro svou vůni i roz­lo­ži­tou koru­nu posky­tu­jí­cí stín se sta­la sym­bo­lem ochra­ny, pomo­ci, dob­ra a poro­zu­mě­ní. Sou­čás­tí dopro­vod­né­ho kul­tur­ní­ho pro­gra­mu bylo deko­ro­vá­ní sokol­ských pra­po­rů stu­ha­mi.

Měs­to Písek se tím­to slav­nost­ním aktem zapo­ji­lo do pro­jek­tu Lípy repub­li­ky a necha­lo svo­ji lípu zapsat do data­bá­ze jubi­lej­ních stro­mů, kte­ré pone­sou dále posel­ství naší národ­ní his­to­rie.

 

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

23 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style