Lípa

Lípa repub­li­ky v Otí­ně

0 / 5

Vysa­zo­vá­ní lípy v obci Otín, okr. Žďár nad Sáza­vou

Naše obec­ní akce vysa­zo­vá­ní lípy pro­běh­la v pátek 26. 10. 2018 v 17. 30 hodin na dět­ském hřiš­ti v obci Otín.

Na akci byli zve­řej­ně­ny pla­ká­ty. Na úvod bylo před­ne­se­no něko­lik stříp­ků ze sto­le­té his­to­rie. Aby si všich­ni uvě­do­mi­li, kolik výro­čí nás v tom­to roce potka­lo a co měli spo­leč­né­ho s naším stá­tem.

Poté jsme si řek­li něko­lik slov k lípě. A děti si zasa­di­li naši lípu. Lípu jsme nakou­pi­li v zahrad­nic­tví v Lito­myšli.

Po sáze­ní lípy jsme zmí­ni­li lidi, kte­ří se sta­ra­li v minu­los­ti jako sta­ros­to­vé či mís­tosta­ros­to­vé o naši obec a pře­da­li jsme jim pamět­ní medai­li, kte­rá vznik­la k výro­čí Čes­ko­slo­ven­ska.

Po oce­ňo­vá­ní děti zazpí­va­li pís­nič­ku „Za 100 let“, kte­rou si nacvi­či­ly ve vol­ných chví­lích. Vybra­li jsme si tuto píseň, pro­to­že se nám líbil význam jejích slov a jeli­kož píseň zpí­va­li děti, mají k moder­ní tvor­bě blíž.

Nako­nec jsme odha­li­li des­ku, kte­rá nám bude při­po­mí­nat proč byla lípa vysa­ze­na a roz­lou­či­li jsme se s přá­ním, aby dal­ší léta byla pro­ži­tá v míru, lás­ce a poko­ře a na úpl­ný závěr zazně­la Čes­ká hym­na.

Po skon­če­ní akce ven­ku jsme měli nachys­ta­né občer­stve­ní v míst­ní hospůd­ce, kde jsme pose­dě­li a popo­ví­da­li o časech minu­lých i nyněj­ších.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

13 cm

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style