Lípa

Lípa repub­li­ky v Lodě­ni­ci u Berou­na

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa byla zasa­ze­na k výro­čí 100 let repub­li­ky v sobo­tu odpo­led­ne dne 20.10.2018 při rekon­struk­ci prů­bě­hu udá­los­tí 28. říj­na 1918 v Lodě­ni­ci — slav­nost zača­la na nádra­ží, kam pod­le zázna­mů v dráž­ní kro­ni­ce, při­šel kolem tře­tí hodi­ny odpo­led­ní tele­gram o vzni­ku samo­stat­né repub­li­ky s pří­ka­zem sejmout sym­bo­ly rakous­ké­ho moc­nář­ství a nadá­le pou­ží­vat jen jazyk čes­ký. Poté se osla­vy pře­su­nu­ly na Lodě­nic­ké náměs­tí, kde byl za účas­ti hor­ní­ků, baráč­ní­ků, skau­tů a hasi­čů a řady obča­nů v dobo­vém oble­če­ní zno­vu pře­čten text tele­gra­mu, pře­hrán “fono­gra­fic­ký záznam” pro­je­vu teh­dej­ší­ho sta­ros­ty, pana Lan­dy, a násled­ně tu byla vysa­ze­na lípa a u ní odha­le­na pamá­teč­ní deska vyro­be­ná žáky míst­ní ško­ly.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style