Lípa

Lípa repub­li­ky v Blu­do­vě v Čechách

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Dnes 27.10.2018 se stá­vá­me sou­čás­tí celo­re­pub­li­ko­vé akce „LÍPY REPUBLIKY“, kdy po celé repub­li­ce zástup­ci obcí, škol, církví vysa­zu­jí lípu sto­le­tí. Ta by měla budou­cím gene­ra­cím při­po­mí­nat hod­no­ty, na kte­rých je naše stát­nost zalo­že­na.

Poté co skon­či­la 1. svě­to­vá vál­ka a 28. říj­na 1918 byla vyhlá­še­na naše samo­stat­nost, bylo vydá­no pro­hlá­še­ní k sáze­ní památ­ných stro­mů. Pro­to i zdej­ší obča­né, spo­leč­ně se sbo­rem dob­ro­vol­ných hasi­čů, zasa­di­li „Lípu svo­bo­dy“ na slav­nos­ti, kte­rá se kona­la 4. 5. 1919 za účas­ti mno­ha lidí z Blu­do­va i přespol­ních. Jis­tě na této slav­nos­ti bylo při­po­me­nu­to, že oko­lo dva­ce­ti mužů z naší obce bylo povo­lá­no do vál­ky na zákla­dě vše­o­bec­né mobi­li­za­ce a odvo­dů. Prav­dě­po­dob­ně posled­ní tři muži naru­ko­va­li 10. břez­na 1917 ve věku osm­nác­ti let.

 

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

4 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style