Lípa

Lípa repub­li­ky v Bez­dru­ži­cích

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa repub­li­ky byla vysa­ze­na 10.7. 2018 Spol­kem přá­tel Bez­dru­žic a měs­tem Bez­dru­ži­ce.

Jako Spo­lek Přá­tel Bez­dru­žic zde pořá­dá­me tábo­ry již více jak 20 let je pro nás potě­še­ní prá­vě tady vysa­dit Lípu Repub­li­ky spo­leč­ně s měs­tem Bez­dru­ži­ce… Tím­to také chce­me podě­ko­vat panu Sta­ros­to­vi a měs­tu Bez­dru­ži­ce za spo­lu­prá­ci a pomoc při rea­li­za­ci pro­jek­tu.

Lípy repub­li­ky jsou živý­mi památ­ní­ky, sym­bo­lem ochra­ny, pomo­ci a záro­veň jedi­neč­ným sym­bo­lem při­po­mí­na­jí­cí naše národ­ní ději­ny. Tyto pamět­ní stro­my osla­vu­jí vznik naše­ho stá­tu a pod­po­ru­jí naši národ­ní hrdost a svo­bo­du. Výsad­by stro­mů s posel­stvím doka­zu­jí naši národ­ní identi­tu a posi­lu­jí souná­le­ži­tost oby­va­tel s mís­tem kde žijí.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

4 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style