AGC Auto­mo­ti­ve Czech" />

Sto let od zalo­že­ní Čes­ko­slo­ven­ska 28. říj­na si lze při­po­me­nout růz­ně. Vzpo­mín­ku na význam­né výro­čí usku­teč­nil také nej­vět­ší výrob­ce auto­mo­bi­lo­vých skel AGC Auto­mo­ti­ve Czech v Chu­de­ři­cích. Vždyť prv­ní sklo se v závo­dě zalo­že­ném z roku 1906 vyro­bi­lo jen sedm let po vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ska, tedy v roce 1925. V upo­mín­ku zalo­že­ní repub­li­ky zasa­di­lo vede­ní fir­my dne 31.10. 2018 v are­á­lu spo­leč­nos­ti lípu repub­li­ky.

Infor­ma­ce o lípě

Druh: Tilia cor­da­ta „Ran­cho“, stá­ří: 7–8let

 

 

 

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

15 cm

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style