Lípa

Lípa repub­li­ky u ško­ly v Sobě­šo­vi­cích (2)

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

V nedě­li 27. říj­na 1968 zor­ga­ni­zo­va­lo vede­ní obce a slož­ky NF důstoj­né osla­vy k při­po­me­nu­tí pade­sá­té­ho výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ska. Obča­né se v hoj­ném počtu shro­máž­di­li u budo­vy základ­ní ško­ly v Sobě­šo­vi­cích, kde pro krát­kých pro­je­vech byly před ško­lou vysá­ze­ny dvě památ­né lípy. Na sním­cích při sáze­ní je před­se­da Národ­ní­ho výbo­ru v Sobě­šo­vi­cích Karel Dus­tor a zástup­ci slo­žek. Byla to zvlášt­ní doba po 21. srpnu 1968. Po ukon­če­ní slav­nos­ti šli obča­né prů­vo­dem s decho­vou hud­bou do stře­du obce k restau­ra­ci Sta­rá Husa­rův­ka. Na dvou sním­cích je sáze­ní lip v roce 1968 a dal­ší dvě jsou foto­gra­fie lip z letoš­ní­ho roku — po pade­sá­ti létech. Stro­my jsou v dob­rém zdra­vot­ním sta­vu.
Tato lípa ros­te vpra­vo od budo­vy ško­ly.

Rok výsad­by

1968

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style