Lípa

Lípa repub­li­ky před hřbi­to­vem v Újezdě nad Lesy

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

U pří­le­ži­tos­ti výro­čí 100 let od kon­ce I. svě­to­vé vál­ky byla 11.11.2018 v 11 hodin před hřbi­to­vem v Újezdě nad Lesy u uli­ce Zaří­čan­ské vysa­ze­na Lípa repub­li­ky. Slav­nost zahá­jil sta­ros­ta Milan Samec. Dět­ský pěvec­ký sbor Masa­ry­ko­vy základ­ní ško­ly Sovič­ky zazpí­val něko­lik pís­ní včet­ně pís­ně Lípa, kte­rou spe­ci­ál­ně pro tuto pří­le­ži­tost napsa­ly Lucie Čer­ná a Ven­du­la Tus­to­vá. Píseň je věno­vá­na nejen pad­lým vojá­kům, váleč­ným vete­rá­nům, ale i jejich matkám a vdo­vám. Záži­tek z pís­ně byl umoc­něn pada­jí­cím lipo­vým lis­tím, tak­že došlo na slo­va z bás­ně “Pod­zi­mem, když je una­ve­na, hází nám svá srd­ce ze zla­ta”.

Na závěr sta­ros­ta podě­ko­val všem, kte­ří se na pří­pra­vách toho­to význam­né­ho dne podí­le­li, a ovi­nul lípu tri­ko­ló­rou s vlčím mákem. Slav­nost­ní shro­máž­dě­ní bylo zakon­če­no zpě­vem stát­ní hym­ny Kde domov můj a spo­leč­nou foto­gra­fií. Ta bude sou­čás­tí infor­mač­ní cedu­le u lípy.

Akci orga­ni­zo­va­la Muzej­ní rada Újezda nad Lesy v čele s Evou Danie­lo­vou.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style