Lípa

Lípa repub­li­ky na Novém náměs­tí v Čes­ké Tře­bo­vé

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa repub­li­ky byla zasa­ze­na v rám­ci oslav 50 let od vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ska dne 27. říj­na 1968 čes­ko­tře­bov­ský­mi skau­ty v rám­ci akce “sáze­ní stro­mů repub­li­ky”.
Na teh­dej­ší osla­vu vzpo­mí­nal např. Ing. Jiří Peri­n­ger, kte­rý tuto sku­teč­nost dává do sou­vis­los­tí s někte­rý­mi pro­jek­to­vý­mi zámě­ry na úpra­vu Nové­ho náměs­tí, kte­ré byly pre­zen­to­vá­ny na jaře letoš­ní­ho roku 2015 a vyzval k poko­ře před his­to­rií a pří­ro­dou, kte­rou nemů­že nahra­dit sebe­lé­pe vydláž­dě­ná (vlast­ně nepo­třeb­ná) plo­cha, dopl­ně­ná byť mno­ha zají­ma­vý­mi prv­ky. “Jsem vel­mi povdě­čen, že se má slo­va dosta­la na úrod­nou půdu, zdá se, že si začne­me vážit i vzrost­lé zele­ně a památ­ných stro­mů zvlášť. Někte­ré památ­né stro­my vyni­ka­jí svým stá­řím, svou mohut­nos­tí, jiné také svou his­to­rií. Prá­vě tako­vým stro­mem je Lípa repub­li­ky na našem Novém náměs­tí. Začí­nám věřit, že bude zacho­vá­na stej­ně jako dal­ší kva­lit­ní zeleň v této loka­li­tě,” říká k nové­mu ozna­če­ní Ing. Jiří Peri­n­ger.
Lípa dosta­la novou infor­mač­ní tabul­ku, kte­rá by ji měla ochrá­nit před zámě­ry někte­rých archi­tek­tů. Lípa je ve výbor­ném zdra­vot­ním sta­vu a ros­te na vhod­ném mís­tě.
K vysa­ze­ní lípy jsou zázna­my jak v měst­ské kro­ni­ce z roku 19:68, tak i foto­gra­fie auto­ra Mgr. Jana Šebe­ly. Pro­hléd­nu­tím foto­gra­fie se může­me vrá­tit o 47 let zpát­ky a podí­vat se na dobu zro­du naše­ho dneš­ní­ho Nové­ho náměs­tí, teh­dy ovšem “náměs­tí Míru”. V této době (1968) již bylo dokon­če­no do dneš­ní podo­by, pou­ze veřej­né zářiv­ko­vé osvět­le­ní je změ­ně­no, mís­to dnes již uza­vře­né­ho novi­no­vé­ho stán­ku si může­me při­po­me­nout doce­la pěk­ně upra­ve­nou plo­chu. A těch auto­mo­bi­lů bylo oprav­du poskrov­nu, teh­dy se dalo zapar­ko­vat všu­de vel­mi snad­no.….
Sním­ky sou­čas­né­ho sta­vu Lípy repub­li­ky poří­dil Mar­tin Šebe­la.

Rok výsad­by

1968

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style