Lípa

Lípa repub­li­ky na náměs­tí F. X. Svo­bo­dy v Mníš­ku pod Brdy

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Dru­hý strom vysa­ze­ný v Mníš­ku pod Brdy k pří­le­ži­tos­ti 100 let od vzni­ku repub­li­ky najde­me na náměs­tí F. X. Svo­bo­dy.  Mís­to, kte­ré vybra­li čle­no­vé komi­se pro život­ní pro­stře­dí, se sou­hla­sem památ­ko­vé péče (měst­ská památ­ko­vá zóna), je vel­mi hod­not­né, prak­tic­ky od lípy uvi­dí­me zámek, kos­te­lík na Skal­ce (barok­ní are­ál Skal­ka) včet­ně jiho­vý­chod­ní­ho sva­hu Brd, kos­tel sv. Vác­la­va a dal­ší zají­ma­vos­ti. Lípa je téměř v cen­t­ru živo­ta Mníš­ku.

Pro výsad­bu, s ohle­dem na sta­no­viš­tě, byla zvo­le­na lípa vel­ko­lis­tá. Jed­ná se o výpěs­tek z rou­bu památ­né lípy vel­ko­lis­té z Brniš­tě u Čes­ké Lípy (cca 300 let, obvod kme­ne 720 cm — zdroj Refe­renč­ní kni­ha památ­ných stro­mů).

Výsad­ba pro­běh­la 8.12.2018 při pří­le­ži­tos­ti tra­dič­ní akce dětí a spol­ků — “Knof­lí­ko­vý trh”.  V prů­bě­hu dne se tak do výsad­by moh­lo aktiv­ně zapo­jit něko­lik desí­tek obča­nů z Mníš­ku a okol­ních obcí.

Zce­la sym­bo­lic­ky, bez orga­ni­zač­ních zámě­rů, výsad­bu zahá­jil jeden z nejmlad­ších hasi­čů z Mníš­ku (Stří­br­né Lho­ty), kte­ré­ho v prů­bě­hu dne vystří­da­li děti, dospě­lí, uči­te­lé, pra­cov­ní­ci měst­ské­ho úřa­du, před­sta­vi­te­lé obce, čle­no­vé komi­sí a výbo­rů a sho­dou okol­nos­tí, výsad­bu zamul­čo­vá­ním ukon­či­li zástup­ci orga­ni­za­cí se zamě­ře­ním na děti — Lesí škol­ka 7kvítek, eko­cen­t­rum TEREZA a Klub domá­cích ško­lá­ků Lip­ka Mní­šek.

V blíz­ké budouc­nos­ti, po odsou­hla­se­ní památ­ko­vé péče,  oko­lí lípy bude dopl­ně­no infor­mač­ní tabu­lí s níz­kým ohra­ze­ním ome­zu­jí­cí pohyb zejmé­na psů v blíz­kos­ti stro­mu.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

Nezjištěno

Rok měře­ní

Nezjištěno

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style