Lípa

Lípa repub­li­ky na Men­dlo­vě náměs­tí v Brně

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa repub­li­ky na Men­dlo­vě náměs­tí byla vysa­ze­na v roce 1968. Níže je popsán její pří­běh. Děku­je­me.

Zdra­vím,

mám tip na strom, kte­rý by, pod­le mne, mohl odpo­ví­dat kri­te­ri­ím pro vámi popi­so­va­né stro­my. Bohu­žel jsou mé infor­ma­ce zalo­že­né pou­ze na vzpo­mín­kách a nejsou tudíž úpl­ně přes­né. Ale pro začá­tek to snad bude sta­čit.

V r.1968 nebo 1969, kdy jsem byl žákem ZŠ na Men­dlo­vě náměs­tí v Brně, ini­ci­o­val peda­go­gic­ký sbor této ško­ly vysa­ze­ní lípy. Akce, resp strom, měl název “strom repub­li­ky”. Měl jsem teh­dy 10 let, tak­že si nevzpo­mí­nám, zda byla udá­lost zdů­vod­ně­na výro­čím zalo­že­ní repub­li­ky, ale vzpo­mí­nám si veli­ce dob­ře, že byla vše­o­bec­ně vní­má­na spíš v sou­vis­los­ti s oku­pa­cí země voj­sky Var­šav­ské smlou­vy.

Strom byl vysa­zen na trav­na­té pro­stran­ství tram­va­jo­vé smyč­ky na Men­dlo­vě náměs­tí. Vzpo­mí­nám si, že ho sázel sám ředi­tel ško­ly a prak­tic­ky celá ško­la se slav­nos­ti zúčast­ni­la. Na něja­ké pro­je­vy nebo pří­tom­nost měst­ských zástup­ců si nevzpo­mí­nám. Nejsem si úpl­ně jis­tý, ale domní­vám se, že u paty stro­mu byla umís­tě­na tabul­ka se struč­ným popi­sem akce.

Po krát­ké době (rok nebo dva?) byl strom tiše pře­sa­zen o něko­lik desí­tek met­rů dál k budo­vě, kte­rá v cen­t­ru náměs­tí sto­jí. Údaj­ně pro­to, že byl poně­kud uspě­cha­ně zasa­zen do míst, nad kte­rý­mi ved­ly drá­ty elek­tric­ké­ho vede­ní. Na svém novém mís­tě ale sto­jí i dnes, ale už bez cedu­le.

Poku­sím se kon­tak­to­vat své teh­dej­ší spo­lu­žá­ky a zjis­tit dal­ší okol­nos­ti o tom­to stro­mu. Pří­le­ži­tost­ně ho také vyfo­tím a foto­gra­fii pošlu.

Na závěr vám chci podě­ko­vat za služ­bu, kte­rou posky­tu­je­te našim krás­ným spo­lu­ob­ča­nům stro­mům a také his­to­rii naší vlas­ti.

Miroslav Dole­žal

Rok výsad­by

1968

Obvod kme­ne (v cm)

Nezjištěno

Přidat nové hodnocení

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style