V našich obcích a měs­tech jsou sáze­ny od jara lípy repub­li­ky. Nej­ví­ce výsa­deb se usku­teč­ní na kon­ci říj­na.

Je u nás pěk­ným zvy­kem sázet na paměť důle­ži­tých udá­los­tí stro­my. V pří­pa­dě slav­nost­ních výsa­deb váží­cí se k výro­čí repub­li­ky se jed­ná zpra­vi­dla o lípu – náš národ­ní strom.

Mám veli­kou radost, že řada obcí a spol­ků nám dává kaž­dým dnem vědět, že i u nich budou vysa­zo­vat na význač­né jubi­lej­ní výro­čí vzni­ku naší repub­li­ky strom repub­li­ky,” říká orga­ni­zá­tor pro­jek­tu Lípy repub­li­ky 1918 – 2018 Aleš Rudl.

V někte­rých síd­lech již letos vysa­ze­né lípy repub­li­ky zdár­ně ros­tou. Jme­nuj­me za všech­ny ale­spoň Sta­ré Měs­to pod Lan­štej­nem, Lube­nec, Krá­lí­ky, Jin­ce, Jílo­viš­tě, Čelá­ko­vi­ce a Kra­lu­py nad Vlta­vou. Ale­je repub­li­ky může­me najít napří­klad v Krá­lo­vě Dvo­ře či Hlin­cích na Plzeň­sku.
Jin­de se na výsad­by tepr­ve při­pra­vu­jí. Napří­klad Mik­ro­re­gi­o­nu Hole­šov­sko na Zlín­sku bude dne 28.10. 2018 v 9:30 hro­mad­ně posvě­ce­no na mši sva­té 16 lip v kos­te­le Nane­be­vze­tí Pan­ny Marie v Hole­šo­vě, kte­rou bude cele­bro­vat děkan Řím­sko­ka­to­lic­ké far­nos­ti Hole­šov p. Jer­zy Wal­c­zak. Násled­ně si pak sta­ros­to­vé odve­zou stro­my do svých obcí, kde je slav­nost­ně vysa­dí.

Pro úspěš­nou výsad­bu je nut­né vybrat vhod­né mís­to, a také zajis­tit lípě kva­lit­ní zemi­nu a dosta­tek vody nejen při výsad­bě, ale i v násle­du­jí­cích letech.
Web Lípy repub­li­ky 1918 – 2018 vám pomá­há, aby i vaše slav­nos­tí výsad­ba pro­běh­la dob­ře a ze stro­mu a jeho posel­ství se moh­li těšit i vaši potom­ci.

Po výsad­bě bude­me rádi, když vaše lípy zadá­te do naší celo­re­pub­li­ko­vé data­bá­ze, aby se na jejich odkaz neza­po­mně­lo.

Níže při­po­ju­je­me něko­lik prak­tic­kých tipů s přímý­mi odka­zy:

Námě­ty a nápa­dy, jak ozna­če­ní lípy repub­li­ky pro­vést a dal­ší uži­teč­né věci — zde
(https://lipyrepubliky.cz/planujeme-vysadbu/)

Mož­nos­ti kon­krét­ní­ho pro­ve­de­ní sta­bil­ní­ho ozna­če­ní — zde
(https://lipyrepubliky.cz/nezapomente-umistit-k-lipam-republiky-pekne-oznaceni/)

Meto­dic­ký návod o ozna­če­ní — zde
(https://lipyrepubliky.cz/wp-content/uploads/2018/08/doporuceni_oznaceni.pdf)

Projek­to­vé logo Lípy repub­li­ky 1918 — 2018, kte­ré může­te vyu­žít si může­te stáh­nout — zde
(https://lipyrepubliky.cz/wp-content/uploads/2018/08/Logo_lipy_republiky.zip)

Lípy dopo­ru­ču­je­me objed­nat u naše­ho hlav­ní­ho doda­va­te­le stro­mů, spo­leč­nos­ti Agar­den rost­li­ny s.r.o. z Bos­ně v Čes­kém ráji (www.agarden.cz).
Kon­takt­ní oso­by pro komu­ni­ka­ci: 
oblast Čechy – Jan Třís­ka, jan.triska@agarden.cz, tel. 602 318 081
oblast Mora­va – Josef Kna­j­bl, josef.knajbl@agarden.cz, tel. 604 211 180

Pro zají­ma­vost — o pro­jek­tu Lípy repub­li­ky 1918 — 2018 nato­či­la doku­ment Pří­běhy lip Čes­ká tele­vi­ze v cyk­lu Náš ven­kov — podí­vat se na něj může­te zde.

Další článek:  Ve Staré Huti byla vysazena lípa demokracie