Regis­tra­ce

Zare­gis­truj­te se na webu Lípy repub­li­ky a vytvá­řej­te s námi jedi­neč­nou data­bá­zi.

Po jed­no­du­chém zalo­že­ní uži­va­tel­ské­ho účtu může­te zadá­vat nové stro­my repub­li­ky do inter­ak­tiv­ní mapy.
Záro­veň bude­te mít vždy pře­hled o vámi zada­ných stro­mech.
Regis­tra­ce nabí­zí i dal­ší výho­dy.
Aktiv­ní při­spí­va­te­lé se mohou těšit na drob­né dáreč­ky!

Pokud chce při­dat strom bez regis­tra­ce, tak pro­sím
pošle­te e-mail na adre­su: info@lipyrepubliky.cz
Poskyt­nu­tím foto­gra­fií sou­hla­sí­te s jejích zob­ra­ze­ním na webu
Lípy repub­li­ky či jejich vyu­ži­tí 
v rám­ci popu­la­ri­za­ce téma­tu stro­mů.

Děku­je­me!
Pro­jek­to­vý tým webu Lípy repub­li­ky