Lípa

Lípa repub­li­ky ve Vel­kých Hyd­či­cích

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

V sobo­tu 20.10.2018 pro­běh­lo  v blíz­kos­ti kul­tur­ní­ho domu slav­nost­ní vysa­ze­ní národ­ní­ho stro­mu  — lípy — jako při­po­mín­ka 100. výro­čí zalo­že­ní Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky.

Sta­ros­ta obce, p. Jaro­slav Por­tášik, při­ví­tal veřej­nost a popřál lípě, repub­li­ce i nejmlad­ší gene­ra­ci v obci. Poté sezná­mi­la Šár­ka Čáňo­vá obča­ny s význa­mem a vyu­ží­vá­ním lípy a její výsad­bou v minu­los­ti.

Násle­do­va­la  pro­mlu­va kro­ni­kář­ky obce, p. Mar­kéty Slu­ko­vé, o sta­ro­by­lých lípách na návsi. Pát­ra­la po his­to­rii lip u kap­lič­ky a dosta­la se jí do rukou kni­ha Vzpo­mín­ky na rod­nou ves, kte­rou v roce 2004 napsal a osob­ně věno­val rodi­ně Klou­dů z č.p.16 pan Miroslav Jan Hůl­ka (Hyd­čic­ký rodák, kte­rý zde žil od roku 1925 až do odcho­du na voj­nu (rok 1948). Samot­ná kap­lič­ka ‚u kte­ré lípy ros­tou, byla posta­ve­na v roce 1813. Zasvě­ce­na byla sv. Janu Nepo­muc­ké­mu. O 85 let poz­dě­ji, v roce 1898, zde zahrad­nic­ký učeň Vác­lav Ska­la z č.p.17 vysa­dil prv­ní 4 lípy na počest 50 jubi­lea trvá­ní vlá­dy Fran­tiš­ka Jose­fa I. O deset let poz­dě­ji, v roce 1908, při pří­le­ži­tos­ti 60. výro­čí vlá­dy Fran­tiš­ka Jose­fa při­by­ly dal­ší 4 lípy. Prv­ní vysa­ze­né lípy tedy v roce 2018 dosa­hu­jí stá­ří 120 let. Z původ­ních 8 lip se do sou­čas­né doby zacho­va­lo 7.

Násled­ně pro­bí­ha­la sama slav­nost­ní výsad­ba za pomo­ci dětí. Slav­nost­ní akt byl ukon­čen vypouš­tě­ním balon­ků v národ­ních bar­vách.

Obec Vel­ké Hyd­či­ce děku­je všem, kte­ří se podí­le­li na pří­pra­vách této akce.

Rok výsad­by

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style