Lípa

Lípa sto­le­tí v Pouč­ní­ku v Karl­štej­ně

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Ráno, 28.10.2018, nás při­ví­ta­lo tma­vý­mi mra­ky a  dlou­ho­do­bým deš­těm. Přes­to nás neod­ra­di­lo od slav­nost­ní nála­dy, abychom nejdří­ve při­ví­ta­li čty­ři­ce­ti­člen­ny dět­ský sbor ze Zaje­co­va pod vede­ním paní uči­tel­ky Era­zi­mo­ve, kte­rý prů­běž­ně dopl­ňo­val celo­den­ní pro­gram. Poz­dě­ji  jsme při­ví­ta­li mezi nás mezi­ná­rod­ní dele­ga­ce našich spřá­te­le­ných měst-ital­ské­ho Mon­te­car­la a němec­ké­ho Mylau zastou­pe­na panem sta­ros­tou Vit­to­ri­em Fan­toz­zi a Lur­ze Quell­malz, před­sta­ve­ným obce a zastu­pi­te­lem měst­ské rady. Slav­nost zahá­jil pan Ing. Jaro­mír Kubu, kas­te­lan hra­du . Spo­leč­ně se svo­jí ženou Dr. Naďou Kubu, přá­te­li oble­če­ných do his­to­ric­kých sokol­skych uni­fo­rem, národ­ní­ho kro­je a pred­sta­vi­tel­kou Ali­ci Masa­ry­ko­vou při­ví­ta­li chle­bem a solí v arká­dach hra­du  Karl­štejn všech­ny pří­tom­né. Před pro­hlíd­kou mini­vy­sta­vy kro­ni­ky s pod­pi­sem TGM, jeho osob­ních věcí a dobo­vých foto­gra­fií dal pan kas­te­lan pro­stor pro­je­vům dele­gá­tů spřá­te­le­ných měst . Slav­nost na hra­dě zakon­či­la svým pro­je­vem Hana Lac­ma­no­va cita­cí odka­zu TGM k poli­ti­kům. Děti ze Zaje­co­va zazpi­va­ly něko­lik lido­vých pís­ní. V 10, 30 hod byla za pří­tom­nos­ti minu­lých i sou­čas­ných zastu­pi­te­lů zasa­ze­na prv­ní Lípa sto­le­tí na mís­tě budou­cí­ho par­ku nové čtvr­ti obce čás­ti Pouc­nik za pří­tom­nos­ti asi 20-ti obča­nů. Slav­nost pokra­čo­va­la v are­á­lu obec­ní­ho úřa­du, kde ten­to­krá­te za zpě­vu dětí z naší základ­ní ško­ly byla vysa­ze­na dru­há Lípa sto­le­tí a odha­len pamat­ni­cek s odka­zem J. A. Komen­ské­ho : “Ať mír zůstá­vá s tou­to kra­ji­nou.” Výsad­by se účast­ni­li nejen zastu­pi­te­lé obce, spřá­te­le­ných měst, ale i děti, rodi­če a obča­né obce. Mís­to vysad­by nese v sobě sym­bo­li­ku. Je zde úřad obce co by zástup­ce stá­tu, mateř­ská ško­la a dět­ské hřiš­tě — naše budouc­nost náro­da, zdra­vot­ní stře­dis­ko-jen zdra­ví obča­né mohou stá­tu a naro­du při­spět svo­ji pra­cí. Všich­ni pří­tomní pak obdr­že­li odzna­cek z regis­t­ru Lip sto­le­tí, že se vysad­by zúčast­ni­li. Po pro­je­vech pana sta­ros­ty a zástup­ců spřá­te­le­ných měst se všich­ni pře­mís­ti­li k leh­ké­mu vojen­ské­mu opev­ně­ní. Zde pro­mlu­vil pan Čer­ven­ka-správ­ce objek­tu o ocho­tě obča­nů naší země polo­žit i svůj život za naši svo­bo­du a po dobu vzty­co­va­ni stát­ní vlaj­ky zazně­la národ­ní hym­na z úst dětí ZŠ Karl­štejn a všech pří­tom­ných. Pan Čer­ven­ka nabí­dl pro­hlíd­ku toho­to ropi­ku všem pří­tom­ným včet­ně dele­ga­cí, což mno­zí rádi vyu­ži­li. Slav­nost pokra­čo­va­la poklo­ne­nim se pad­lým u památ­ní­ku a ucte­nim jejich památ­ky  polo­že­ním kytic (včet­ně zahra­nič­ních dele­ga­cí) a kyti­ček všech dětí z obou ZŠ.Deti ZŠ Zaje­cov zazpi­va­ly něko­lik národ­ních pís­ní, vsich­ni pří­tomní pak národ­ní hym­nu. Pří­tom­nost u památ­ní­ku zakon­či­la Hana Lac­ma­no­va cita­ci odka­zu TGM k poli­ti­kům. Vrchol zakon­če­ní celo­den­ní slav­nos­ti nastal v soko­lov­ně, kam se všich­ni pře­mís­ti­li. Děti z obou ZŠ vystou­pi­ly s při­pra­ve­ným pro­gra­mem. V prv­ní půli dět­ský sbor ze Zaje­co­va zazpí­val národ­ní pís­ně a pís­ně z pera pana Svě­rá­ka a Uhlí­ře, v dru­hé půli před­ved­ly děti naší ZŠ v Karl­štej­ně nároč­né a vel­mi pota­ve a pouč­né před­sta­ve­ní z naší his­to­rie. Na závěr pak zazne­li pís­ně z celé naší vlas­ti a národ­ní hym­na. Mno­hým z nás se obje­vi­ly v očích slzy doje­tí a snad i neu­vě­ři­tel­ná hrdost, co vše doká­že­me, když se spo­jí naše nápa­dy, um a pra­co­vi­tost, ať jsme děti či dospě­lí. Tak ať se nám všem daří i do budouc­na tak­to spo­lu­pra­co­vat a za dal­ších sto let důstoj­ně osla­ví­me výro­čí čes­ko­slo­ven­ské stát­nos­ti.
Vel­ký dík pat­ří všem.
Hana Lac­ma­no­va, býva­lá zastu­pi­tel­ka obce a mís­to­před­sed­ky­ně KKS.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

15 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style