Lípa

Lípa u restau­ra­ce v ul. Komen­ské­ho v Čer­ven­ce

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípy svo­bo­dy v Čer­ven­ce

Původ­ně moh­ly být tři a kaž­dá na jiném mís­tě obce. Prv­ní z nich byla vysa­ze­na u dneš­ní­ho obec­ní­ho úřa­du před čís­lem 16 pří­mo před vstu­pem do ulič­ky mezi domy. Strom zasa­ze­ný na památ­ku ukon­če­ní vál­ky prý vzal zasvé, když se budo­va­la kana­li­za­ce. Při kopá­ní byly odha­le­ny a naru­še­ny její koře­ny, lípa uschla, pro­to ji muse­li ská­cet. V roce 1968 uči­te­lé ško­ly, man­že­lé Ber­ta a Lud­vík Pope­lá­řo­vi, spo­leč­ně s dět­mi vysa­di­li u pří­le­ži­tos­ti 50.výročí vzni­ku ČSR novou Lípu svo­bo­dy. Vybra­li si prázd­né pro­stran­ství pro­ti Vavr­do­vu hos­tin­ci, kde kdy­si stál Vrta­lův dům. Upra­vi­li plo­chu a zasa­di­li strom, pod jehož koře­ny ulo­ži­li skle­ně­nou láhev s pod­pi­sy žáků, obou uči­te­lů a čes­ko­slo­ven­skou vla­ječ­kou. Láhev opat­ři­li kor­ko­vým uzá­vě­rem a zape­če­ti­li vos­kem. Pro děti to byl teh­dy nevšed­ní záži­tek. Pan ředi­tel Pope­lář sem dal také lavič­ky, kte­ré zabe­to­no­val a zabez­pe­čil kovo­vý­mi řetíz­ky. Poz­dě­ji zde byl zří­zen park s bří­za­mi a růže­mi, o kte­ré se děti ze ško­ly sta­ra­ly ješ­tě dlou­ho po revo­lu­ci. Ve stej­nou dobu byla v obci vysa­ze­na ješ­tě lípa tře­tí. Sto­jí u hasič­ské zbroj­ni­ce a umís­ti­li ji sem hasi­či a zástup­ci dal­ších orga­ni­za­cí s teh­dej­ším sta­ros­tou obce Janem Gro­ny­chem. Je to památ­ka na pohnu­tý rok 1968 a výro­čí zalo­že­ní Čes­ko­slo­ven­ska.

 

Pamět­ní kni­ha Obce Čer­ven­ky hovo­ří ješ­tě o dal­ších třech Lípách svo­bo­dy, kte­ré měly být vysa­ze­ny ve škol­ní zahra­dě 9.11.1918 na počest ukon­če­ní 1.světové vál­ky. Poz­dě­ji pod nimi měl být zbu­do­ván pomník obě­tem vál­ky z Čer­ven­ky. Co se s nimi sta­lo, nevím. 11.6.1922 je pou­ze zmín­ka o odha­le­ní pomní­ku. Je mož­né, že padly při odstra­ňo­vá­ní pomní­ku v roce 1939.

Rok výsad­by

1968

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style