Lípa

Lípa svo­bo­dy ve Chvá­le­ni­cích

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Původ­ní chvá­le­nic­ká lípa Svo­bo­dy byla vysa­ze­na 11. květ­na 1919 na tráv­ní­ku mezi chvá­le­nic­kou farou a kos­te­lem sv. Mar­ti­na, na sever­ním okra­ji chvá­le­nic­ké návsi.

Památ­ný strom byl zasa­zen chvá­le­nic­ký­mi žáky při tzv. Stro­mo­vé slav­nos­ti na paměť vzni­ku zno­vuna­by­té národ­ní svo­bo­dy. Šlo o vel­kou slav­nost, kte­ré se zúčast­ni­ly také míst­ní spol­ky a kor­po­ra­ce. Slav­nost byla zahá­je­na prů­vo­dem, kte­rý se seřa­dil na dol­ním okra­ji obce, u domu č. p. 63. V čele prů­vo­du krá­če­ly děti s pra­por­ky a za nimi šli žáci s lípou ozdo­be­nou národ­ní­mi barva­mi. Lípa byla zaslá­na do Chvá­le­nic les­ním úřa­dem ve Šťáh­la­vech. Žáci v prů­vo­du záro­veň nes­li potřeb­né nářa­dí ozdo­be­né v národ­ních bar­vách. Po škol­ní mlá­de­ži násle­do­va­li v prů­vo­du čle­no­vé míst­ních spol­ků. Samot­nou slav­nost u fary zahá­jil žák IV. tří­dy Vác­lav Basl při­pra­ve­nou oslav­ným pro­slo­vem. O význa­mu stro­mo­vých slav­nos­tí a letoš­ní­ho vysa­ze­ní Lípy svo­bo­dy poté pro­mlu­vil řídí­cí uči­tel Vilém Bene­dikt Breycha. Žáci násled­ně zare­ci­to­va­li bás­ně a lípa byla zasa­ze­na. Zástup­ci jed­not­li­vých tříd ke koře­nům lípy při­nes­li různá hes­la, násle­do­vá­ni zástup­ci úřa­dů a spol­ků. Poté byla zazpí­vá­na slo­ven­ská národ­ní hym­na a uči­tel Bohu­mil Sýko­ra svým pro­slo­vem slav­nost ukon­čil. Nako­nec všich­ni spo­leč­ně zazpí­va­li čes­kou národ­ní hym­nu „Kde domov můj“. Pod­le pamět­ní­ků bylo k jejím koře­nům umís­tě­no kovo­vé pouz­dro s dobo­vý­mi doku­men­ty, ale zápis ve škol­ní kro­ni­ce nic tako­vé­ho nepo­tvr­zu­je.

Kvů­li nesho­dám mezi obec­ním a far­ním úřa­dem byl v době elek­tri­fi­ka­ce obce, roku 1923, do těs­né­ho sou­sed­ství lípy umís­těn trans­for­má­tor, původ­ně plá­no­va­ný na okraj Chvá­le­nic. Vět­ve, kte­ré zasa­ho­va­ly do drá­tů vedou­cích od trans­for­má­to­ru, byly sou­stav­ně oře­zá­vá­ny a lípa bez koru­ny živo­ři­la. V roce 1968, měla kmí­nek o pou­hých 25–30 cm. Pro­schlá lípa Svo­bo­dy byla pora­že­na 27. břez­na 2011, po nece­lých dva­a­de­va­de­sá­ti letech. U trans­for­má­to­ru zůsta­ly pou­ze koře­ny lípy.

Obec Chvá­le­ni­ce se roz­hod­la jako pokra­čo­vá­ní tra­di­ce chvá­le­nic­ké lípy Svo­bo­dy a také jako náhra­du za zanik­lý strom vysa­dit u Vel­ké­ho ryb­ní­ka na sever­ním okra­ji obce novou lípu Svo­bo­dy, a to 17. říj­na 2015 při pří­le­ži­tos­ti 70. výro­čí osvo­bo­ze­ní obce od nacis­mu. Obno­ve­ní chvá­le­nic­ké lípy Svo­bo­dy se zúčast­ni­li zástup­ci všech tří vsí, kte­ré dnes tvo­ří obec Chvá­le­ni­ce – Chvá­le­nic, Žel­čan a Chou­zov.

Rok výsad­by

2015

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style