Lípa

Lípa svo­bo­dy v Druž­stev­ní uli­ci v Náměš­ti nad Osla­vou

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa repub­li­ky byla vysa­ze­na 25. říj­na 1968 na paměť 50. výro­čí od vzni­ku ČSR. Podrob­nos­ti uvá­dí zápis v kro­ni­ce.

Zápis v kro­ni­ce Náměš­tě nad Osla­vou, sv II., 1945 — 1973, s. 263 : ” Osla­vu 50. výro­čí vzni­ku naší repub­li­ky uspo­řá­dal Měst­NV spo­lu s orga­ni­za­ce­mi NF dne 25. říj­na s násle­du­jí­cím pro­gra­mem:

  1. Dopo­led­ne bylo sáze­ní “Stro­mů svo­bo­dy” a) v par­ku na nám. 9. květ­na b) v par­ku na nám. Míru c) v Druž­stev­ní uli­ci d) u ZDŠ v Huso­vě uli­ci

Žáci míst­ních ZDŠ, Juná­ka, žáci učňov­ské ško­ly a učni inter­ná­tu OPP sešli se před lido­vou ško­lou umě­ní v 10, 30 hod., po krát­kém pro­je­vu o tra­di­ci a význa­mu stro­mů repub­li­ky, pře­vza­li je a zasá­ze­li na urče­ných mís­tech.”

Komen­tář: Lípa svo­bo­dy na Náměs­tí 9. květ­na (nyní Masa­ry­ko­vo nám.) byla zlik­vi­do­vá­na při cel­ko­vé pře­stav­bě náměs­tí v 90. letech 20. stol. Lípa svo­bo­dy na Náměs­tí Míru ros­te dodnes (15. 1. 2018). Lípa svo­bo­dy v Druž­stev­ní uli­ci ros­te dodnes. Lípa svo­bo­dy u Základ­ní ško­ly na Huso­vě uli­ci byly poká­ce­na kvů­li stav­bě sochy lido­vé­ho mili­ci­o­ná­ře — pomní­ku osla­vy 25. úno­ra 1948, kte­rý byl odha­len 24. 2. 1979. Pomník byl odstra­něn v r. 1990 a nyní je onom mís­tě par­ko­viš­tě. Obě dosud sto­jí­cí lípy svo­bo­dy nejsou nijak ozna­če­ny.

foto: mapy.cz

Rok výsad­by

1968

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style