Lípa

Lípa repub­li­ky v are­á­lu nemoc­ni­ce v Cho­mu­to­vě

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Ve čtvr­tek 25. říj­na 2018 se usku­teč­nil v are­á­lu cho­mu­tov­ské nemoc­ni­ce slav­nost­ní akt u pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí vzni­ku samo­stat­né­ho Čes­ko­slo­ven­ska. Orga­ni­zá­to­rem této akce byli žáci – čle­no­vé Žákov­ské­ho par­la­men­tu Střed­ní odbor­né ško­ly ener­ge­tic­ké a sta­veb­ní, Obchod­ní aka­de­mie a Střed­ní zdra­vot­nic­ké ško­ly, Cho­mu­tov, p.o., pro kte­ré má tato akce jed­nak sym­bo­li­ku oslav 100. výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ska, ale je také podě­ko­vá­ním cho­mu­tov­ské nemoc­ni­ci za téměř pade­sá­ti­le­tou úspěš­nou spo­lu­prá­ci při rea­li­za­ci prak­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní budou­cích zdra­vot­ní­ků. Zasa­ze­ním lípy chtě­jí žáci také při­spět k vytvo­ře­ní pří­jem­né­ho pro­stře­dí pro paci­en­ty a návštěv­ní­ky nemoc­ni­ce.

Myš­len­ka výsad­by lípy vznik­la na záři­jo­vém zase­dá­ní čle­nů žákov­ské­ho par­la­men­tu. A pro­to­že již tři roky peču­jí žáci ško­ly o část par­ko­vých pro­stor v are­á­lu KZ, akci­o­vá spo­leč­nost – Nemoc­ni­ce Cho­mu­tov, byla vol­ba mís­ta výsad­by jed­no­hlas­ně schvá­le­na. Lípa, náš národ­ní strom, byla poří­ze­na z finanč­ní sbír­ky žáků a peda­go­gů ško­ly a celou akci význam­ně pod­po­ro­va­lo vede­ní Kraj­ské zdra­vot­ní, a.s.

Slav­nost zahá­jil úvod­ním slo­vem mís­to­před­se­da před­sta­ven­stva K.Z., a.s. – Mgr. Radek Scher­fer, poté při­ví­ta­la pří­tom­né ředi­tel­ka zdra­vot­ní péče, K.Z., a.s. – Nemoc­ni­ce Cho­mu­tov, o.z. prim. MUDr. Ire­na Voříš­ko­vá. O význa­mu spo­lu­prá­ce ško­ly s nemoc­ni­cí hovo­řil ředi­tel Střed­ní odbor­né ško­ly ener­ge­tic­ké a sta­veb­ní, Obchod­ní aka­de­mie a Střed­ní zdra­vot­nic­ké ško­ly, Cho­mu­tov, p.o. Mgr. Jan Mareš. Pro­gra­mem pro­vá­ze­li žáci Lud­mi­la Oro­so­vá a Jan Dit­trich.

Během zasa­ze­ní stro­mu důstoj­ně ozdo­be­né­ho tri­ko­lo­rou byla k jeho koře­nům ulo­že­na schrán­ka s posel­stvím pro budou­cí gene­ra­ce. Nalez­nou v ní, věří­me že až po něko­li­ka sta­le­tích, doku­men­ty o his­to­rii a sou­čas­nos­ti cho­mu­tov­ské nemoc­ni­ce i naší ško­ly. Při­lo­ži­li jsme také infor­ma­ce a foto­gra­fie doku­men­tu­jí­cí čin­nost Žákov­ské­ho par­la­men­tu, ale také Info­lis­ty vydá­va­né K.Z., a.s. – Nemoc­ni­ce Ústec­ké­ho kra­je. Na závěr slav­nost­ní­ho aktu zazně­la hym­na. Ve dru­hé polo­vi­ně pro­gra­mu žáci — budou­cí zdra­vot­ní­ci – hos­tům reci­to­va­li bás­ně, zahrá­li a zazpí­va­li pís­ně.

Celá akce se nes­la v pří­jem­né atmo­sfé­ře. Bylo zřej­mé, že se všich­ni pří­tomní „zasta­vi­li“ a uvě­do­mi­li si význam svo­bo­dy a demo­kra­cie.

Pře­je­me lípě, aby vyrost­la do krá­sy a při­nes­la všem, kdo v jejím stí­nu jed­nou used­nou, hod­ně rados­ti.

 

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

18 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style