Lípa

Lípa repub­li­ky na Vrko­sla­vi­cích

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa se nachá­zí v uli­ci Praž­ská mezi byto­vý­mi domy s č. p. 218 a 191. Při olis­tě­ní lípa vypl­ňu­je celý pro­stor mezi objek­ty. Výš­ka stro­mu je cca 15 až 20 m, stá­ří při­bliž­ně 70 let. Lípa byla vysa­ze­na prav­dě­po­dob­ně ke vzni­ku prv­ní repub­li­ky v r. 1918. Bohu­žel na začát­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky byla dle dobo­vých novin pod­říz­nu­ta a opě­tov­ně vysa­ze­na až pak po ukon­če­ní vál­ky (foto­gra­fie původ­ní zni­če­né lípy — zde, popis k foto­gra­fii (e) — zde. Koru­na stro­mu byla v minu­los­ti oře­zá­na nevhod­ným hla­vo­vým řezem, v sou­čas­né době se tedy jed­ná o lípu se sekun­dár­ní koru­nou.

Rok výsad­by

1945

Obvod kme­ne (v cm)

190 cm

Rok měře­ní

2017

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style