Lípa

Alej repub­li­ky v Žel­ča­nech

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Jde o sku­pi­nu pěti lip vysa­ze­ných v roce 1969 na již­ním okra­ji vsi Žel­ča­ny na paměť 50. výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky. Původ­ní plán počí­tal s vysa­ze­ním lipek na návsi. Nako­nec bylo roz­hod­nu­to o vysa­ze­ní strom­ků na obec­ním pozem­ku za domy dvou orga­ni­zá­to­rů – žel­čan­ské­ho kro­ni­ká­ře Vác­la­va Kosna­ra a jeho pří­te­le Zdeň­ka Hostá­ně.

Kro­ni­kář Vác­lav Kosnar si při země­děl­ských pra­cích vyhlé­dl v lese Bab­še u Chvá­le­nic pět lipek, kte­ré nechal při­vézt do Žel­čan. Zasa­ze­ny byly 13. dub­na 1969. Pět lip před­sta­vo­va­lo pět dese­ti­le­tí Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky.  Čty­ři lípy zasa­di­li čty­ři žel­čan­ští ško­lá­ci, posled­ní pak Vác­lav Kosnar spo­lu se Zdeň­kem Hostá­něm.

Kaž­dé z dětí si vybra­lo svůj stro­mek a mís­to, kam jej zasa­dí, vyko­pa­lo jámu a stro­mek zasa­di­lo.  Od obce smě­rem k jihu strom­ky vysa­di­li postup­ně Vlas­ta Kosna­ro­vá, Vác­lav Ben­da, Jaro­slav Kosnar a Zdeň­ka Hostá­ňo­vá. Vác­lav Kosnar a Zde­něk Hostáň zasa­di­li posled­ní lípu. Udá­lost dopro­vo­dil slo­gan: „Pět lip pět dese­ti­le­tí, to si pama­tuj­te, své strom­ky si chraň­te, potom­kům o tom vyprá­věj­te!!!“

V oka­mži­ku slav­nos­ti nemohl nikdo tušit, že o tři­cet let poz­dě­ji si chvá­le­nic­ký obec­ní úřad vyhléd­ne mís­to pro par­ce­ly na dva rodin­né dom­ky a začne uva­žo­vat o vyká­ce­ní ale­je. Pro odpor obča­nů ze zámě­ru naštěs­tí sešlo a lípy zůstá­va­jí ozdo­bou již­ní­ho okra­je Žel­čan.

Rok výsad­by

1969

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style