Archiv rubriky: Novin­ky

View

Lípy 17. lis­to­pa­du při­po­mí­na­jí same­to­vou revo­lu­ci

Nejen na paměť vzni­ku repub­li­ky, ale i na při­po­mín­ku same­to­vé

View

V celém Čes­ku bylo nově vysa­ze­no tisí­ce lip při­po­mí­na­jí­cí vznik repub­li­ky

U pří­le­ži­tos­ti výro­čí 100 let od vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky je

View

Tisí­ce pamět­ních lip je letos vysa­zo­vá­no u pří­le­ži­tos­ti 100. výro­čí vzni­ku Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky

V našich obcích a měs­tech jsou sáze­ny od jara lípy

View

Byla vydá­na pub­li­ka­ce Lípy repub­li­ky Stře­do­čes­ké­ho kra­je

Zbru­su nová kni­ha při­ná­ší his­to­rii a pří­běhy vybra­ných lip střed­ních

View

Neza­po­meň­te umís­tit k lípám repub­li­ky pěk­né ozna­če­ní

Při­chys­ta­li jsme pro vás inspi­ra­tiv­ní pří­kla­dy mno­ha způ­sobů ozna­če­ní lip

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style